การจัดแฟ้มตามมาตรฐานการประเมินภายนอกที่1-5ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

มาตรฐานที่ 

ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ

1.2มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.3ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ          

1.4เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

1.6สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ            

 

 


 

โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้

HUAYDOKMAI SCHOOL

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

 

สารบัญแฟ้ม

ที่

รายการ

หน้า

1.

-  แฟ้มเอกสารผู้เรียนรายบุคคล

-  ข้อมูลด้านคุณภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนรายบุคคล

-  ข้อมูลสารสนเทศ  สถิติของสถานศึกษา  ได้แก่  การเจ็บป่วย การใช้ห้องพยาบาล ข้อมูลจากฝ่ายปกครอง สถิติการมาเรียน

-  ภาพถ่ายกิจกรรม  วุฒิบัตร  เกียรติบัตร

นักเรียนสุขภาพดี

-  สมุดเยี่ยมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

-  สรุปผลการบันทึกน้ำหนัก  ส่วนสูง  ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)

-  ข้อมูลพัฒนาการด้านน้ำหนัก  ส่วนสูง  สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของผู้เรียนรายบุคคล

-  ข้อมูลสถิติของสถานศึกษา  ได้แก่  การใช้ห้องพยาบาล การเจ็บป่วย สมุดประจำตัวนักเรียน

-  สมุดเยี่ยมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  สมุดตรวจราชการ  สมุดนิเทศ

-  เอกสารข้อมูล  สารสนเทศ  แบบบันทึกระเบียนสะสมทางการเรียน

-  แบบรายงานผลการดูแลป้องกันสิ่งเสพติดของสถานศึกษา 

-  โครงการ / กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

-  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม

-  แฟ้มประวัติ  ผลการประเมินตนเอง  สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน  สมุดบันทึกความดี

-  ผลการประเมินสมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

-  สมุดประจำตัวนักเรียน

-  รายงานผลการดำเดินงานระบบดูแลช่วยนักเรียนของโรงเรียน

-  หลักฐานแบบประเมินตนเองของนักเรียนรายบุคคล

-  โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะดนตรี  นาฏศิลป์  และกีฬา  นันทนาการ

-  ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา

-  ผลงานของนักเรียน  เช่น  วุฒิบัตร  เกียรติบัตร 

 

 

มาตรฐานที่ 

ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

2.1มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

2.3ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

2.4ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้

HUAYDOKMAI SCHOOL  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญแฟ้ม

 

ที่

รายการ

หน้า

1.

-  สรุปรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (๘  ประการ)

-  แบบบันทึกพฤติกรรม  แบบบันทึกการสังเกต

-  แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

-  แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 

-  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

-  แผนปฏิบัติการประจำปี 

-  สมุดบันทึกความดี  โล่  เกียรติบัตร  รางวัล ภาพถ่าย

-  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

-  แบบบันทึกคุณลักษณะผู้เรียนที่ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี

-  แบบบันทึกคุณลักษณะผู้เรียนที่ปฏิบัติตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

-  แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

-  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

-  แผนปฏิบัติการประจำปี 

-  สมุดบันทึกความดี  โล่  เกียรติบัตร  รางวัล 

-  การบันทึกการสังเกต และสรุปผลการจัดกิจกรรม

-  การบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

-  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

-  แผนปฏิบัติการประจำปี 

-  สมุดบันทึกความดี โล่ เกียรติบัตร  รางวัล

-  หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมหรือมีส่วนปฏิบัติกิจกรรม โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำรุงรักษาสาธารณสมบัติ

-  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม

-  สรุปผลรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (จิตอาสา)

-  สมุดบันทึกความดี  โล่  เกียรติบัตร  รางวัล

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 

ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

             มาตรฐานที่    ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

                               รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.1มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว              

3.2มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

3.3เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

3.4ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

 

 

 

 

 

 

 


 

โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้

HUAYDOKMAI SCHOOL

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญแฟ้ม

ที่

รายการ

หน้า

1.

-  การบันทึกและสรุปผลการสังเกต และการสัมภาษณ์ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

-  หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมหรือมีส่วนปฏิบัติกิจกรรม

-  โครงการส่งเสริมการอ่านกิจกรรมห้องสมุด  - สถิติการใช้ห้องสมุดของผู้เรียน

-  แบบบันทึกการอ่าน

-  การบันทึกรายการลงในทะเบียนหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์ที่ผู้เรียนอ่าน การบันทึกรายการลงในทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาของครู

............................................................................................................................................................................................

วันที่ : 2013-09-20

: หัวข้อข่าวสาร :
การจัดแฟ้มท่ี่ 10 - 11 ระดับการศึกษาปฐมวัย
................................................................................................
การจัดแฟ้มท่ี่ 8 - 9 ระดับการศึกษาปฐมวัย
................................................................................................
การจัดแฟ้มท่ี่ 6 - 11 ระดับการศึกษาปฐมวัย
................................................................................................
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินภายนอก
................................................................................................
การจัดแฟ้มตามมาตรฐานการประเมินภายนอกที่11-15ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
................................................................................................
การจัดแฟ้มตามมาตรฐานการประเมินภายนอกที่6-10ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
................................................................................................
การจัดแฟ้มตามมาตรฐานการประเมินภายนอกที่1-5ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
................................................................................................