การจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินภายนอก

 

การดำเนินงานในโรงเรียนเพื่อรับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ที่

รายการการดำเนินงาน

หมายเหตุ

1

จัดทำเอกสารกฎกระทรวงฯ มาตรฐานชาติ/มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน/สพฐ./สมศ.

 

2

จัดทำแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.

 

3

จัดทำแบบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และรายงานการประเมินตนเอง  (ID PLAND)

 

4

จัดทำข้อมูลพื้นฐาน/สภาพปัจจุบัน/ปัญหา วิสัยทัศน์ เป้าหมายสถานศึกษา ความต้องการของผู้เรียน

 

5

จัดทำแบบรายงานผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

 

6

จัดทำแบบรายงานข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

 

7

จัดทำข้อมูลสื่อ แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

8

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา

 

9

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

10

จัดทำบันทึกการประชุมครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาเรื่องการจัดทำมาตรฐานการศึกษา

 

11

จัดทำบันทึกการประชุมคณะกรรมการฯและชุมชนร่วมกำหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา

 

12

จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลตามตัวบ่งชี้และมาตรฐานการศึกษา

 

13

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ์ ระยะ๓ ปี

 

14

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

 

15

บันทึกการประชุมครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา

 

16

บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง/ชุมชนร่วมจัดทำแผน

 

17

ทะเบียนสื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

18

ข้อมูลส่งเสริม/พัฒนาบุคลากร (การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน)

 

19

ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล

 

20

ข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาย้อนหลัง ๓ ปี

 

21

ข้อมูลสารสนเทศการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทุกคน

 

22

ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ/ภาวะโภชนาการ และสมรรถภาพของนักเรียน

 

23

ข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/การเยี่ยมบ้าน/การช่วยเหลือนักเรียน

 

24

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี

 

25

บันทึกการประชุมครู บุคลากรวางแผนดำเนินกิจกรรม/โครงการ

 

26

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.

 

ที่

รายการการดำเนินงาน

หมายเหตุ

27

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

 

28

ข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

 

29

ข้อมูลทรัพยากรสื่อ/แหล่งเรียน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

 

การดำเนินงานใ

............................................................................................................................................................................................
วันที่ : 2013-12-18
: หัวข้อข่าวสาร :
การจัดแฟ้มท่ี่ 10 - 11 ระดับการศึกษาปฐมวัย
................................................................................................
การจัดแฟ้มท่ี่ 8 - 9 ระดับการศึกษาปฐมวัย
................................................................................................
การจัดแฟ้มท่ี่ 6 - 11 ระดับการศึกษาปฐมวัย
................................................................................................
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินภายนอก
................................................................................................
การจัดแฟ้มตามมาตรฐานการประเมินภายนอกที่11-15ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
................................................................................................
การจัดแฟ้มตามมาตรฐานการประเมินภายนอกที่6-10ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
................................................................................................
การจัดแฟ้มตามมาตรฐานการประเมินภายนอกที่1-5ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
................................................................................................