การจัดแฟ้มท่ี่ 6 - 11 ระดับการศึกษาปฐมวัย

 

มาตรฐานที่ 

ด้านการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

          มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี             ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

6.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

            

 

 

 

 

 

 

 


 

โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้

HUAYDOKMAI SCHOOL

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญแฟ้ม

 

ที่

รายการ

หน้า

1.

- แผนปฏิบัติการประจำปี โครงการ/กิจกรรม

- บันทึกการประชุม คำสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน

- สมุดนิเทศ/สมุดหมายเหตุรายวัน/สมุดเยี่ยมของโรงเรียน

- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. รายงานประจำปีของโรงเรียน

- แฟ้มสะสมงานของครู/ ผู้บริหารสถานศึกษา

- แฟ้มประกาศนียบัตร /รางวัลต่าง ๆ

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

- รายงานโครงการฯ

- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด

- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

- คำสั่งของโรงเรียน บันทึกการประชุมของโรงเรียน

- หนังสือติดต่อประสานงาน สถิติการใช้ห้องสมุด สถิติการยืมหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย

- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน

- ผลงานที่ปรากฏตามสภาพจริงที่แสดงถึงความสามารถในการให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ ความเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

มาตรฐานที่ 

ด้านการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน และท้องถิ่น

7.5 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

 

         

 

 

 

 

 


 

โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้

HUAYDOKMAI SCHOOL  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญแฟ้ม

 

ที่

รายการ

หน้า

1.

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

- รายงานการวิจัย และติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

 - สรุปผล/รายงานการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

- บันทึกการประชุม คาสั่ง ภาพถ่าย หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- คำสั่ง/บันทึกแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบหรือดำเนินงาน

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนปฏิบัติการประจำปี (เช่น โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย โครงการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา โครงการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ)

- แผนผัง/แผนภูมิ ระบบและกลไกเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความตระหนัก และ เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

- บันทึกการประชุมครู บันทึกการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

- เอกสาร/คู่มือ/แนวปฏิบัติของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย คู่มือ คณะกรรมการสถานศึกษา

- แผ่นพับ/แผ่นปลิว ตารางประชาสัมพันธ์

- แบบสอบถามความคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

- ภาพถ่าย เช่น การอบรมหรือประชุมผู้ปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษา การศึกษาดูงานด้านการศึกษาปฐมวัย เป็นต้น

- สมุดบันทึกการนิเทศภายในของห้องเรียน สมุดเยี่ยมชั้นเรียน

- บันทึกการประชุมครู บันทึกการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

- แผ่นพับ/แผ่นปลิว ตารางประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุชุมชน/ หอกระจายข่าว

- แบบสอบถามความคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

- ภาพถ่าย เช่น การอบรมหรือประชุมผู้ปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษา การศึกษาดูงานด้านการศึกษาปฐมวัย การจัดนิทรรศการ เป็นต้น

- สมุดบันทึกการนิเทศภายในของห้องเรียน สมุดเยี่ยมชั้นเรียน

 

ที่

รายการ

หน้า

 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

- แผนปฏิบัติการประจำปี โครงการ/กิจกรรม ผลการรายงานประจำปีของโรงเรียน ระดับปฐมวัย

- แผนการจัดประสบการณ์

- เอกสารรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

- สมุดบันทึกการประชุมผู้ปกครอง สมุดบันทึกการประชุมภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง บันทึกรายงานการประชุม คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน และบุคคลในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลการประเมินกิจกรรม โครงการ

- ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้

- เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงระบบเครือข่ายผู้ปกครอง

- ภาพถ่าย แผ่นพับ แถบวิดีทัศน์

- ป้ายกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ป้าย/บอร์ดการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน

- เอกสารหลักฐานการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เช่น หนังสือขอบคุณ เกียรติบัตร โล่รางวัล ฯลฯ

 - บัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์

- ทะเบียนสื่อการเรียนรู้

- สมุดรับบริจาค

- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

- แบบสอบถามความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก

- สรุปผล/รายงานความต้องการของครูปฐมวัย ผู้ปกครองเด็ก

-บันทึกการประชุม ภาพถ่าย คำสั่ง

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 

ด้านการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

   มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา      ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

8.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

8.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

8.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

8.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน            

 

 

 

 

 

 

 


 

โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้

HUAYDOKMAI SCHOOL

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ............................................................................................................................................................................................

วันที่ : 2013-12-18
: หัวข้อข่าวสาร :
การจัดแฟ้มท่ี่ 10 - 11 ระดับการศึกษาปฐมวัย
................................................................................................
การจัดแฟ้มท่ี่ 8 - 9 ระดับการศึกษาปฐมวัย
................................................................................................
การจัดแฟ้มท่ี่ 6 - 11 ระดับการศึกษาปฐมวัย
................................................................................................
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินภายนอก
................................................................................................
การจัดแฟ้มตามมาตรฐานการประเมินภายนอกที่11-15ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
................................................................................................
การจัดแฟ้มตามมาตรฐานการประเมินภายนอกที่6-10ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
................................................................................................
การจัดแฟ้มตามมาตรฐานการประเมินภายนอกที่1-5ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
................................................................................................