การจัดแฟ้มท่ี่ 8 - 9 ระดับการศึกษาปฐมวัย

 

มาตรฐานที่ 

ด้านการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

   มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา      ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

8.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

8.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

8.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

8.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน            

 

 

 

 

 

 

 


 

โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้

HUAYDOKMAI SCHOOL

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญแฟ้ม

 

ที่

รายการ

หน้า

1.

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา /เอกสารมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

- เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

- คาสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนงาน/ งาน /โครงการ /กิจกรรม ที่กำหนดไว้

- รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินภายในของสถานศึกษา

- ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการหลอมรวมเป็นมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

- การจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

- เอกสาร/รูปแบบ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา

- หลักฐานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

ที่

รายการ

หน้า

 

- เอกสารสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาปี และเอกสาร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย

- ร่องรอยการดำเนินงานเผยแพร่ผลการพัฒนา/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสถานศึกษา

- สรุปรายงานประจำปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

- หลักฐานการเผยแพร่รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 

ด้านการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่าง    สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้

HUAYDOKMAI SCHOOL

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญแฟ้ม

 

ที่

รายการ

หน้า

1.

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

- แผนปฏิบัติการประจำปี โครงการ กิจกรรมระดับปฐมวัย

- เอกสารรายงานการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน บันทึกรายงานการประชุม

- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ กิจกรรมปฐมวัย

- ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้

- เอกสารแสดงขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

- เอกสารหลักฐาน เช่น สารสัมพันธ์ สารนิทัศน์ ภาพถ่าย แผ่นพับ แถบวิดีทัศน์ การทาบันทึก แบบสังเกต

- ป้ายนิเทศการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- โครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศรายชั้นเรียน และระดับโรงเรียน

- หนังสือเชิญบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

- รายงานการประชุม

- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน

- ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- เอกสารการเผยแพร่ความรู้ เช่น สารนิทัศน์ แผ่นพับ แผ่นปลิว วารสาร แผ่นพับ แถบวีดีทัศน์

 

 

 

 

............................................................................................................................................................................................
วันที่ : 2013-12-18
: หัวข้อข่าวสาร :
การจัดแฟ้มท่ี่ 10 - 11 ระดับการศึกษาปฐมวัย
................................................................................................
การจัดแฟ้มท่ี่ 8 - 9 ระดับการศึกษาปฐมวัย
................................................................................................
การจัดแฟ้มท่ี่ 6 - 11 ระดับการศึกษาปฐมวัย
................................................................................................
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินภายนอก
................................................................................................
การจัดแฟ้มตามมาตรฐานการประเมินภายนอกที่11-15ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
................................................................................................
การจัดแฟ้มตามมาตรฐานการประเมินภายนอกที่6-10ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
................................................................................................
การจัดแฟ้มตามมาตรฐานการประเมินภายนอกที่1-5ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
................................................................................................